Slider

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εισαγωγή

O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων

1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

1.1. Η Σύγκλητος είναι αρμόδια για τον ημερολογιακό προσδιορισμό των εξεταστικών περιόδων. Το Πρόγραμμα των εξετάσεων συντάσσεται από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες και ανακοινώνεται δεκαπέντε (15)τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξεταστικών περιόδων. Τροποποίηση του εξεταστικού προγράμματος -εφόσον συντρέχουν λόγοι ανάγκης και εντός της εξεταστικής περιόδου- γίνεται μόνο με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος.

1.2. Το πρόγραμμα των επιτηρήσεων ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

1.3. Οι εξετάσεις διεξάγονται από τον διδάσκοντα (ή διδάσκοντες σε περιπτώσεις συνδιδασκαλίας) που έχει ανατεθεί το μάθημα.

1.4. Η αποκλειστική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ανήκει στο διδάσκοντα που έχει την ανάθεση του μαθήματος. Εάν, για έκτακτους λόγους, απουσιάσει ο υπεύθυνος διδάσκων, οι εξετάσεις ενός μαθήματος μπορούν να διεξαχθούν μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει σχετική απόφαση ο Πρόεδρος του Τμήματος και έχει οριστεί άλλος διδάσκων του Τμήματος ως υπεύθυνος για την εξεταστική διαδικασία.

1.5.Με μέριμνα της Γραμματείας του Τμήματος σε κάθε εξάμηνο και για κάθε μάθημα καταρτίζεται ο ονομαστικός κατάλογος φοιτητών/ριών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, ο οποίος θα ονομάζεται κατάλογος εξεταζομένων και παραδίδεται στο διδάσκοντα πριν την έναρξη των κανονικών εξεταστικών περιόδων.

2. Έναρξη των εξετάσεων

2.1. Ο διδάσκων και οι επιτηρητές που έχουν οριστεί για κάθε μάθημα αναμένεται να παρουσιαστούν στην καθορισμένη για την εξέταση αίθουσα τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

2.2. Ο υπεύθυνος διδασκαλίας του μαθήματος οφείλει:

  • να ρυθμίσει με τη βοήθεια των επιτηρητών τη διάταξη ή αναδιάταξη των εξεταζομένων στις αίθουσες
  • να βρίσκεται στο χώρο των εξετάσεων σε όλη τη διάρκειά τους.
    • Πριν από την ανακοίνωση των θεμάτων, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βοηθήματα, εκτός από εκείνα που προβλέπει ρητά το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, τα κινητά και τις τσάντες τους, καθώς και κάθε άλλο αντικείμενο που θα τους υποδείξουν οι επιτηρητές.
    • Στην περίπτωση που τα θέματα είναι έντυπα θα πρέπει:

(i)– να έχουν αναπαραχθεί στο τμήμα Φωτοτυπιών, με ευθύνη τουυπεύθυνου διδασκαλίας, σε ικανό αριθμό αντιτύπων έτσι ώστε να διασφαλίζεται ηκατανομή σε όλους τους εξεταζόμενους,

(ii)– να περιέχουν στην επικεφαλίδα της πρώτης σελίδας, τα στοιχεία του μαθήματος, το όνομα του υπεύθυνου διδασκαλίας, την εξεταστική περίοδο, την ημερομηνία της εξέτασης και τις μονάδες βαθμολόγησης του κάθε θέματος.

3. Διεξαγωγή των εξετάσεων

3.1 Ο τρόπος των εξετάσεων (γραπτά, προφορικά, με παρουσίαση εργασιών κ.ά.) ανακοινώνεται από τον υπεύθυνο διδασκαλίας του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου.

3.2 Φοιτητές που έχουν προσκομίσει εγκαίρως σχετικό δικαιολογητικό υποχρεωτικής προφορικής εξέτασης στη γραμματεία, εξετάζονται από τον υπεύθυνο διδασκαλίας του μαθήματος, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος σε άλλο χώρο και με την παρουσία και δεύτερου εκπαιδευτικού συναφούς ειδικότητος. Η Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως γραπτώς το διδάσκοντα για τον αριθμό των φοιτητών που εξετάζονται προφορικά.

3.3 Οι εξεταζόμενοι κατανέμονται στις αίθουσες  έτσι ώστε να μην υπάρχει ευχερής οπτική πρόσβαση του ενός στο γραπτό του άλλου.

3.4 Οι επιτηρητές διανέμουν μια κόλλα ανά εξεταζόμενο και ελέγχουν οπωσδήποτε την ταυτοπροσωπία των εξεταζομένων. Σε περίπτωση που ζητηθεί 2η κόλλα, ο επιτηρητής επιβεβαιώνει ότι η πρώτη κόλλα έχει χρησιμοποιηθεί. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε επιπλέον κόλλα που θα ζητηθεί.

3.5 Στην αρχή της εξέτασης και αμέσως μετά την επίδοση των θεμάτων οι εξεταζόμενοι μπορούν, εντός του πρώτου δεκαπενταλέπτου, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή.

3.6 Ο χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων από την έναρξη της εξέτασης καθορίζεται στο ελάχιστο των τριάντα λεπτών.

3.7 Επίσης, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι επιτηρητές ασκούν τα καθήκοντά τους διακριτικά. H δε έξοδος εξεταζομένου από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδος για τη συνέχισή της απαγορεύονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί, κατά την κρίση των επιτηρητών.

3.8 H παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασίες μεταξύ των εξεταζόμενων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων ή αντιγραφής τιμωρείται. Σε παρόμοιες περιπτώσεις ο επιτηρητής οφείλει να μονογράψει τα γραπτά των εξεταζόμενων σημειώνοντας στην πρώτη σελίδα της κόλλας του διαγωνισμού, τις σχετικές παρατηρήσεις του και να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο εξεταστή. Ο φοιτητής οφείλει να αποχωρήσει από την αίθουσα παραδίδοντας το γραπτό του το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις μηδενίζεται.

3.9 Τριάντα (30) λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για την εξέταση προθεσμίας οι εξεταζόμενοι ειδοποιούνται εγκαίρως σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι επίκειται η λήξη της.

3.10 Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία οι επιτηρητές οφείλουν να διακόψουν την εξέταση και να παραλάβουν τα γραπτά. Αφού καταμετρήσουν τα γραπτά, προσυπογράφουν το φύλλο παρουσίας και το παραδίδουν στον υπεύθυνο διδασκαλίας μαζί με τα γραπτά των εξεταζόμενων.

4. Διακοπή της εξέτασης

4.1 Διακοπή της εξέτασης μπορεί να γίνει μόνο για λόγους ανώτερης βίας. Η διακοπή γίνεται με ευθύνη του διδάσκοντα ή των διδασκόντων του μαθήματος που εξετάζεται.

4.2 H εξέταση που διακόπτεται κατά τα ανωτέρω δύναται να κατακυρωθεί για τους εξεταζόμενους που έχουν παραδώσει το γραπτό τους. Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους, παραδίδουν και αυτοί το γραπτό τους, το οποίο συνυπολογίζεται στη βαθμολογία τους και υποχρεούνται σε συμπληρωματική εξέταση. Η διαδικασία αυτή αφορά μόνον αυτούς που συμμετείχαν στην ακυρωθείσα εξέταση και είχαν παραδώσει γραπτό.

5. Ακύρωση της εξέτασης

5.1 Ακύρωση της εξέτασης αποφασίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπεύθυνου του μαθήματος.

5.2 Η Συνέλευση του Τμήματος αποφαίνεται για την ανάγκη διεξαγωγής νέας εξέτασης.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

7. Αποτελέσματα των εξετάσεων

7.1 Η βαθμολογία κατατίθεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος, ο οποίος, εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή, υπογράφει επίσης και σχετικό πρωτόκολλο, στη Γραμματεία του Τμήματος.

7.2 Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του μαθήματος, κάθε φοιτητής/τρια που συμμετείχε στην εξέταση, μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις για τη βαθμολογική του/της επίδοση με αίτηση του/της στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο υπεύθυνος διδασκαλίας οφείλει να δώσει διευκρινήσεις στους αιτούντες εξεταζόμενους.

7.3 Η φύλαξη των γραπτών καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

7.4 Η στατιστική ανάλυση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται από επιτροπή που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος και θα αξιολογούνται σε ειδική Συνέλευση του Τμήματος.

8. Υποχρεώσεις των φοιτητών ως εξεταζόμενων

8.1 Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους αποδεικτικό ταυτότητας (φοιτητική ταυτότητα, δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

8.2 Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης να σέβεται τους όρους ομαλής διεξαγωγής της, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε ενοχλήσεις προς τους υπολοίπους εξεταζόμενους.

8.3 Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις των επιτηρητών.

8.4Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της εξέτασης εξεταζόμενου με κινητό τηλέφωνο καθώς και κάθε άλλου ηλεκτρονικού μέσου ασύρματης επικοινωνίας. Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστικών μηχανών τεσσάρων πράξεων εκτός και αν ο εισηγητής επιτρέπει την χρήση υπολογιστικών μηχανών περισσότερων δυνατοτήτων.

8.5Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο εξέτασης και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Επίσης δεν επιτρέπεται στον χώρο εξέτασης η χρήση καφέδων, αναψυκτικών κ.λ.π.,

8.6Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν και να τοποθετήσουν κάθε είδους αντικείμενα (βιβλία, τσάντες, ντοσιέ, σημειώσεις κ.ά.) σε θέση που θα τους επιδείξει ο επιτηρητής. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή βοηθημάτων, σημειώσεων και λοιπών εφοδίων (αναγκαίων για την εξέταση) ανάμεσα στους σπουδαστές.

9. Τήρηση του κανονισμού και προάσπιση του κύρους των εξετάσεων

9.1 Την τήρηση του κανονισμού, τη συμπλήρωσή του καθώς και την ερμηνεία των διατάξεών του αναλαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος.

9.2Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι εξεταζόμενος έχει αντιγράψει ή έχει παραβεί με οποιονδήποτε τρόπο τον κανονισμό των εξετάσεων, μονογράφεται η κόλλα του από τον επιτηρητή ή τον διδάσκοντα καθηγητή και παράλληλα κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, Δήλωση Περιστατικού Παράβασης Κανονισμού Εξετάσεων. Η Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν απολογίας του φοιτητή αποφασίζει για τις κυρώσεις που θα του επιβληθούν.

 

Κανονισμός Εξετάσεων